Monori Ferenc

Szerepei:

Salome (Oscar Wilde) (1978) Egy rabszolga