Bikasirató

Eufónia 1. 2. 3. · Altamira · Az örök ifjúság szigete · Az Isten választott embere · Bikasirató

Bemutató: 1982. november 20.   Pécsi Nemzeti Színház

Sajtó, kritika:

Bikasirató Pécsett

A Pécsi Balett őszi évadjára Eck Imre Bikasirató címmel háromrészes, nehéz veretű műsort komponált. Elgondolkodtató, hogy míg a program nyitó- és záródarabjaiban (Eufónia 1. 2. 3., Bikasirató) szinte maradéktalanul letisztult gondolatok és formák mutatkoztak, addig a középső műsorharmad rövidebb kompozícióit a koreográfus mintha könnyebb kézzel vázolta volna fel. Érzelmi és szellemi azonosulásunk tehát e harmadnál elmaradt, de róla szólva is meg kell jegyeznünk, amit az egész műsorról, hogy ti. az előadók szinte kivétel nélkül technikai biztonsággal, igényesen oldották meg szóló- és csoportfeladataikat. Nem éreztünk szintkülönbséget az alapító tagok és az újabban Pécsre került táncosok között.
Melodikus, egységes tónusú muzsikával indul Maros Rudolf: Eufónia 1. című darabja. A zongora dallamívei alatt megpendített hárfafutamok furcsa szorongást ébresztenek a hallgatóban. Bizonytalanságunkat feloldanák a játékos ütőhangszerek, de mire eljutnánk a zenei tréfa felismeréséig, a vonósok alig felsejlő glisszandói már újabb, meghatározhatatlan szituációkat vetítenek előre. A hangszercsoportok bonyolult ritmusképletei és a szóló-hangszerek harmóniakísérletei végezetül nem vezetnek határozott tonalitás felé. - A triptichon második darabjában az erőteljesebb, határozottabb karakterű dallamok és szólamok a kibontakozás lehetőségét sejtetik, sőt a rézfúvós hangszerek mind gyakoribb szerepeltetése, koncertálása a zenekarral ugyancsak a rendeződés felé mutat. A trombitákon megszólaló és a vonóshangszerek hullámvölgyei felett átívelő caccia motívumok már átvezetnek a triptichon harmadik darabjához, ahol a két első mű pregnánsabb megoldásai feszülnek szembe egymással. A felharsanó trombiták mint „ütemvonalak” rendezik a zenét, s fokozatosan kialakul egy feszültségektől még nem mentes, de tisztultabb világ.
Az Interbalett '82 operettszínházi előadásán a hazai és a nemzetközi kritika meglehetős tartózkodással fogadta az Eufóniákat. Ügy vélem, tartózkodásunk nem volt egészen jogos, s nemcsak azért, mert a koreográfia nehezebben dekódolható. Talán fáradt aggyal és szemmel néztük az előadást, s gyanítom, a bemutatóra nem is volt teljesen érett a produkció.
Mit és mennyit láttatott a másodbemutató a zeneszerző világából? Eck Imre koreográfiája szellemi hűséggel transzponálta mindazt az ellentmondást, feszültséget, útkeresést és feloldódást, melyet a zenemű hordoz. Az első tétel lágyabb és bizonytalanabb zenei matériája női előadókat követel. Szólisztikus és karfeladatában mind a hét táncosnő szinte tökéletes technikai biztonsággal és előadói stílussal táncol Eck sajátos mozdulatnyelvén. Állatszerű pózaik, váratlanul megállított, félbemarad mozdulataik nem vezetnek statikus színpadképhez, hiszen – ahogy a zenében is – a leállított táncos mellett már egy újabb asszociációkra késztető cselekménysor indul egy másik előadó vagy csoport mozdulataival. A második (férfi) tételben a koreográfia szerkezete darabosabbnak tűnik. Talán nem éreznénk a töredezettséget ha szólóik végeztével a táncosok nem gyalogolnának ki a színpadról. (A zenében is mindig ott halljuk a zenekart a szólóhangszerek alatti) Meglehet, a férfiak magányosabb, keményebb világának ábrázolásához a koreográfus ezt a megoldást érezte természetesnek. Egyébként a megjelenő paralel, vagy éppen tükör megoldású kettősök, hármasok a választásokról, ember és ember közötti viszonyokról szólnak.
A triptichon záródarabja értelmezi a teljes művet. A női ás férfi tétel bizonytalanul zárult: nembeli ellentétük (ellenfelük) nélkül a csoportok csak keresték a kivezető utakat, megoldásokat. A visszatérő nőkkel kialakuló párkapcsolatok az alaktalan tömeget már rendezettebb, harmóniára törekvő közösséggé szervezik. Az eltorzult magányos pózokból furcsa, de egyre tisztultabb mozdulatú kettősök alakulnak. A térformák is harmonikusabbá, egyszerűbbé válnak, a koreográfia is általuk nyer végső értelmet.

Altamira
Mit jelenthet a XX. század emberének Altamira? A múlt egyik legszebb üzenetét, mítoszt és mágiát. Az őstörténeti kutatások bizonyos fokig rekonstruálhatják a rituális cselekvéseket, de valójában mit tudhatunk azokról az ősökről, akik tökéleteset teremtettek primitív eszközeikkel? Durkó Zsolt muzsikájára Eck Imre a mágiát próbálta újrafogalmazni. Állati ösztönök, szerelem és akarat, áldozat ábrázolása jelent meg koreográfiájában, - talán túlságosan is sterilen, leegyszerűsítve. Szerintem az emberáldozat dramatikus formája igazi szenvedélyt kívánna. Most rezzenetlen arcú táncosok hiteltelenítették a varázslatot. Kár, mert Bretus Mária, Zarnóczai Gizella és Kovács Zsuzsa technikailag hibátlanul oldotta meg feladatát.

Az örök ifjúság szigete
Balassa Sándor zenekari nyitányára készült Az örök ifjúság szigete. A Paronai Magdolna és Solymos Pál személyére komponált kettős sajnos, jóformán csak a táncosok külső és technikai adottságaira épül. Artisztikus a színpadkép, szép a tánc, de a szokványos, borús végű szerelmi kettősökön nem lép túl. A lényegről, az örök ifjúság szigetéről nem szól. Miért él a legenda, miért szerepel az emberiség vágyai között ? A műsorfüzet eligazít, a koreográfia nem. Még akkor sem, ha az ifjú hajón érkezik, s a tündérrel beteljesült szerelemből egy-egy a hajó felé mutató gesztussal vágyódik el. Távozása után pedig természetesen meghal a talán a földet, a valóságot jelképező hajón. A szegény tündér pedig csak áll, kezében az odaadóan levetett ingével, és kérdő tekintettel réved a távolba.

Az isten választott embere
Az est középső részének záró darabjához Lázár Ervin írása adja a kulcsmondatot: „A kegyetlenség egy bizonyos távolságból nézve olyan képtelen, hogy nevetségességbe, sötét humorba fordul át.” Eck Imre Az Isten választott embere színreviteléhez cselekményes koreográfiát készített Szöllősy András rézfúvös darabjaira. - Valószínű, hogy már a zenére nem mindig rímelő, de nem is ellenpontozó mozdulatfűzés, a cselekménytöredékek láncolata is „megkeverte” a nézőt. Hiába, ahhoz, hogy egy groteszk, vagy abszurd helyzetet mélységeiben felismerjünk, netán tovább asszociáljunk, nem elég motiválatlanul felvillantani a szituációkat. Most a kaleidoszkópszerű szerkesztés a nézőt inkább az értetlenséghez vezeti, mintsem a meditációhoz. (Vagy most is úgy járunk, mint az Eufóniával?)

Bikasirató
Az utolsó műsorharmadot az est címadó darabja, a Bikasirató alkotta Kósa György kantátája - talán nem tévedek nagyot – századunk magyar zeneirodalmának egyik legkiemelkedőbb alkotása. Nehezen lehet elképzelni, hogy erre az alkotásra balett készüljön. Eck Imre nem is táncművet készített, hanem színpadi játékot, amelyet táncosok mutatnak be A klasszikus balett mozdulatai, vagy a koreográfusra oly jellemző mozdulatsorok ettől még helyet kaptak a darabban, csak éppen a fő hangsúlyt nem a tánc kapta, hanem a teljes színpad, a mozgás, díszlet világítás, jelmez és maszk együttese.
A Bikasirató a mindenkori áldozat a hős rekviemje. Hogyan reagálunk az értünk hozott önfeláldozásra: értékeljük-e, érzékeljük az emberfeletti jellegét vagy csak a már-már kötelező jellegű külsőségek ragadnak magukkal; a nagy tömegben megnyilatkozik-e az egyén, vagy arctalanná válik? – ilyen kérdéseket feszeget a darab. A koreográfus áldozati alakja, Hajzer Gábor hangsúlyozottan áldozat, mozdulatai nem állnak ellen, nem szállnak szembe a sorssal, a tömeggel. Mozgását Eck a „Kiválasztottak engem, és megkergettek engem hull és hull a vérem, nem értem és nem értem” szövegre építi. Az áldozat így a mindig mozgalmas színpad egyetlen igazán statikus pontja. Körülötte mozdul a tömeg, a szólók és a kis csoportok.
A színpad elején átsétáló vagy éppen táncoló csoportok mozdulatsora a darab folyamán tartalmában is variálódik, de a főszereplő mozgása passzív marad, még akkor is, ha felemelt, ökölbe szorított keze, hirtelen fordulatai kifejezik belső indulatait. Rezignáltan mindent elvállal, a töviskoszorút, a viadalt nem túl szerencsésen jelképező, szarvakkal ékesített sisakot, vagy a szelídebb áldozat vörös rózsáját. A különböző kellékek, jelképek és táncok eközben egyre gyorsabb ütemben váltakoznak, még végül eljutunk a végponthoz, a megváltó halálhoz. Itt a színpadi plasztikkoporsó sajnos nem a nagypénteki szentség rítusának mélységét idézi fel; a sírbatétel szinte nivellálja az előadás legértékesebb mozzanatait is. Pedig nemcsak Hemingway és Devecsert Gábor, hanem Eck Imre is vallja a darab kezdetén, Bretus Mária érdes és mégis puha mély hangján: „...Ami a bikaviadalokat illeti, én bikapárti vagyok..., a torreádort valamikor még megkérdezték, akar-e küzdeni, de a bikát nem kérdezte meg senki.”

Kővágó Zsuzsanna // Táncművészet, 1983/2

Színlap, műsorfüzet, plakát:

Bikasirató
Bikasirató
Bikasirató

Eufónia 1. 2. 3.

Bemutató: 1982. november 20.   Pécsi Nemzeti Színház Nagyszínháza
Előadásszám: 20

Alkotók, szereplők:

Műleírás:

Férfiak és nők létezése a mában. Kis amplitúdók, félig-drámák, rezzenések és kényszerű nyugalmak. Bonyolultság – amiben fél az egyén. Kapcsolataiban értelmet támaszt, mentséget keres, de ezt nem tudja igazi odaadással tenni: zavarja, sokkolja a környezetéből áradó millió hatás, hang- és látványtömeg, a felduzzadt technika, az emberek, akik ugyanúgy sodródnak a spontán helyzetek erővonalain.
Eufónia 1. / A nők csoportját korunkig tartó történelmi szerepe determinálja: ő a második nem. A férfi hiánya eltorzítja személyiségét. A női csoport nem tud közösséggé szerveződni egy jó célért. Kiemelkedő személyiségeiket alantas érzelmekkel veszik körül, irigylik, gyűlölik, elpusztítják. Páros kapcsolataik felületesek, vagy fülledtek. Van, aki magányt épít a közösségen belül.
Eufónia 2. / A férfiközösségekben több eshetőség van egy racionális célért való közös harcra. A kiemelkedő egyének vonzási körében csoportok alakulnak. A küzdelmeket érzelmek támasztják meg, de ezek skálája – nők hiányában – szűk.
Eufónia 3. / Férfiak és nők összetalálkozásaiban és párrá szerveződésében létrejön egy vibrálóbb, lüktetőbb és gazdagabb küzdelem. Ez azonban jó harc, és segít ebben a szorongásokkal terhes vilgában méltósággal szembenézni a sárkánnyal.

Fotók:

Eufónia 1. 2. 3.
Eufónia 1. 2. 3.
Eufónia 1. 2. 3.
Eufónia 1. 2. 3.
Eufónia 1. 2. 3.
Eufónia 1. 2. 3.
Eufónia 1. 2. 3.
Eufónia 1. 2. 3.
Eufónia 1. 2. 3.
Eufónia 1. 2. 3.
Eufónia 1. 2. 3.
Eufónia 1. 2. 3.
Eufónia 1. 2. 3.
Eufónia 1. 2. 3.
Eufónia 1. 2. 3.

Altamira

Bemutató: 1982. november 20.   Pécsi Nemzeti Színház Nagyszínháza
Előadásszám: 15

Alkotók, szereplők:

Műleírás:

A mű címe az altamirai barlang falán reánk maradt történelem előtti korból származó festményre utal.

Fotók:

Altamira
Altamira
Altamira
Altamira
Altamira
Altamira

Az örök ifjúság szigete

Bemutató: 1982. november 20.   Pécsi Nemzeti Színház Nagyszínháza
Előadásszám: 15

Alkotók, szereplők:

zeneszerző: Balassa Sándor

díszlettervező: Eck Imre

jelmeztervező: Eck Imre

Műleírás:

Az ifjú eljut a Halhatatlanság szigetére és találkozik a tündérrel. Egymásra találásuk olyan boldog és tökéletes, amilyen a földön csak ritkán fordul elő. A tündér jó. Számára az emberfia és a szerelem óriási élmény, meg akarja tartani minden áron az ifjút, az ifjút azonban egyre többször fogja el a honvágy. A tündér végigjátszik mindent, amiben a földi nő erejét tudja. Tündérség és varázslat hiába. Az ifjú nem tud ellenállni a honvágyának. Elindul haza, hogy lába megérintse az otthon földjét, ahol majd porrá omlik.

Fotók:

Az örök ifjúság szigete
Az örök ifjúság szigete
Az örök ifjúság szigete
Az örök ifjúság szigete
Az örök ifjúság szigete
Az örök ifjúság szigete
Az örök ifjúság szigete
Az örök ifjúság szigete

Az Isten választott embere

Bemutató: 1982. november 20.   Pécsi Nemzeti Színház Nagyszínháza
Előadásszám: 15

Alkotók, szereplők:

Műleírás:

A kegyetlenség egy bizonyos távolságból nézve olyan képtelen, hogy nevetségességbe, sötét humorba fordul át. A manipulálható és gyáva tömeg olya, utálatos és dühítő, hogy egyszercsak komikussá válik. A támadókkal és megtámadottakkal egyaránt önkényeskedő, kívül-belül gyarló és erőszakosságtól és kegyetlenségtől kiemelkedő személy – teljesen abszurd figura.
Azt, aki a jóságot hordozza – senki sem ismeri fel– mégis megérzik a belőle a belőle áradó erőt. A terror önmagát írtja ki, a birka tömeg pedig hagyja magát megváltani. De talán emlékezik. Felberregett a géppisztoly, a madárfejű a teljes sorozatot Isten választott embere mellébe eresztette. Megpörkölődött az inge. Törzséhez szorított kezekkel dőlt el, kicsit előregörnyedve. Néhányat rándult még a lába. Az arca holtan is mosolygós maradt. Nem lehet tudni, mitől rémült meg a madárfejű... – Lázár Ervin

Fotók:

Az Isten választott embere
Az Isten választott embere
Az Isten választott embere
Az Isten választott embere
Az Isten választott embere
Az Isten választott embere
Az Isten választott embere
Az Isten választott embere

Bikasirató

Bemutató: 1982. november 20.   Pécsi Nemzeti Színház Nagyszínháza
Előadásszám: 15

Alkotók, szereplők:

Műleírás:

Kezdődik az ünnep, a féktelen vígság és a vér ünnepe. A modern világ, melynek lehetősége van arra, hogy visszanézzen a múltjába, bölcsebbnek, józanabbnak és ravaszabbnak érzi magát őseinél, akik cirkuszokba gyűltek az ölés látványáért.
Ám a modern ember bikaviadalokat rendez, és a lélek fenekén ott reszket az ölés látványának gyönyöre.
Vonulnak az arénába jelenünk különféle típusai, az ismerős figurák, akim az esemény alatt egyenként és együtt lelepleződnek. A véres bika kép mögött pedig tragikus áttűnések, asszociációk élednek.

Fotók:

Bikasirató
Bikasirató
Bikasirató
Bikasirató
Bikasirató
Bikasirató
Bikasirató
Bikasirató
Bikasirató
Bikasirató
Bikasirató
Bikasirató
Bikasirató
Bikasirató
Bikasirató