A magyar néptáncmozgalom – ma

1974

– Eck Imre –

Amikor az események tendenciákká sűrűsödnek, sokkal nehe­zebb meghatározni létrejöttük okait, mint mondjuk ötven évvel ké­sőbb. De talán nem is az okok elemzése a legfontosabb# Hanem az, hogy felismerjük a tendencia erejét.
Kulturális életünkben kereteit feszegeti és új formákat teremt a néptáncmozgalom. A néptáncegyüttesek megszokott előadási alkalmaik között már nem találják meg kifutási lehetőségüket. /Az „Antológiá­nak” a Madách Színházban például csak egy előadását tervezték, a nagy érdeklődés miatt meg kellett ismételni,- de ez édeskevés volt mind a bemutatandó jő művek, mind a közönség igénye alapján./ A kö­zönség aktív kapcsolatot is keres a folklórral. Táncházak alakulnak: az együttesek, a közönségük és a műfaj kölcsönös ismerkedésének szinterei: új törekvés ez, és új forma a közművelődésben. Fel kell ismernünk, hogy társadalmi jelentőségű kulturális mozgalom bontako­zik ki.                 összefügg.
A növekvő népszerűség összefügg a néptáncmozgalom művészi eredmé­nyeinek emelkedő színvonalával.
Egy-két éve rendszeresen részt veszek néptánc-fesztiválok zsűrijének munkájában. Alkalmam van alaposan megismerni a néptáncegyüttesek mű­vészi eredményeit. A néptáncmozgalom nagyon sok együttesből áll. A hivatásos együttesek a legjobb amatőrökből válogatják utánpótlá­sukat. A nagy tömegbázis és a kiválasztódási lehetőség megteremtette a legjobb, értelemben vett művészi harcot, lehetséges koreográfus- gárda nőtt fel. Egyéni jellegzetességeket kialakí­tó, eltérő módszerű útkeresésük a néptáncon belül különböző alkotói profilokat alakított ki. A néptáncmozgalomban ma a műalkotás mércé­jével mérhető művek születnek.
A koreográfusok egy csoportja - műveinek tanúsága szerint -  korszerű gondolatok közlését tartja a táncművészet céljának. E szemlélet létrejöttében talán segítségükre volt, hogy a táncművészet egy másik ágában a pécsi Balett ugyanerre törekszik.
Az egész magyar művészeti életnek - és a táncművészetnek különösen -  tudomásul kell vennie a néptáncmozgalom művészi eredményeit is, és népszerűségét is. Ebben élen járt a Televízió. De megtette az első lépést például a táncművészeti oktatás is, amikor az Állami Balett Intézetben néptánc-oktatás indult.
A Pécsi Balett ma gyakorlatilag a magyar balettművészet kísérleti alkotó műhelye. Tevékenységének része, hogy reagáljon mindenre, ami a magyar és az európai táncéletben történik. Külföldi koreog­ráfusok meghívása, műveik betanítására ugyanúgy része ennek a gya­korlatnak, mint az, hogy most felfigyeljen a magyar néptánc-moz­galomra.
őszén a Pécsi Balett bemutatót tart, három tehetséges néptánc- koreográfus: Tímár Sándor, Kricskovics Antal és Györgyfalvay Kata­lin műveiből. Ez a kísérlet nehéz: a balettáncosok számára egy más­fajta táncstílus követelményeit, a koreográfusoknak pedig a nagy terjedelmű színpadi kompozíció feladatát jelenti. De éppen ezekben a nehézségekben valósulhat meg a kölcsönös lehetőség: a koreográ­fusok színházi-szakmai tapasztalatot szereznek, és felmérhetik mű­veik hatékonyságát egy másfajta közegben, másfajta közönség előtt; a Pécsi Balett pedig rokon szellemű és az együttes számára új for­mákban megnyilvánuló, újabb művekkel gazdagíthatja repertoárját. Le­het, hogy ez később az együttes saját formanyelvé­nek gazdagodását is magával hozza.